SeAMKin KURSSITARJONTA LUKIO-OPISKELIJOILLE 

Lukuvuosi 2021-2022

Tarjonnassa ovat seuraavat opintojaksot:

Syksy 2021
 • Yrittäjyyden perusteet 3 op

 • Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3 op

 • Hyvinvointiteknologia 3 op

Kevät 2022
 • Yrittäjyyden perusteet 3 op 

 • Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3 op

 • Taitto-ohjelmien perusteet 2 op

 • Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju 2 op

 

Yrittäjyyden perusteet: 3 op (syksy 2021 ja kevät 2022)

 

 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa kuvata yrittäjyysosaamisen pääpiirteet sekä pohtia omia tavoitteittaan ja vahvuuksiaan

 • suhteessa niihin.

 • tunnistaa ihmisen kognition rakenteet itsessään ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa

 • ymmärtää epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa

 • osaa kuvata ja tarkastella sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa ja hahmottaa miten ne

 • eroavat toisistaan

 • tunnistaa arvon ympäristösidonnaisuuden sekä erilaiset rakenteet, joissa sitä voidaan tuottaa

 • osaa analysoida erilaisia arvoketjuja ja –verkkoja.

 • osaa kuvata yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa ja tunnistaa erilaisia

 • yrittäjyyden ilmenemistapoja elämässä.

 • osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset

 • tuntee yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet

 • tuntee yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet SeAMKissa

 

​Sisältö

 • Yrittäjyyskompetenssi, itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, ihmisen ajattelujärjestelmät, epävarmuuden sieto ja pettymyksen käsittely Arvon luominen, arvoketjujen; ja arvoverkkojen tunnistaminen eri ympäristöissä, arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä

 • Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta 

 • Liiketoiminnan perustamisen vaiheet

 • Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna (muille kuin liiketalouden alalle)

 • Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää

 • Yrittäjyystaitojen syventäminen SeAMKissa (SeAMK Yritystalli, SeAMKPro, SeiES jne.)

​Arviointikriteerit

 

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa

tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

 

 

Matemaattisten AMK-aineiden perusteet: 3 op (syksy 2021 ja kevät 2022)

 

Osaamistavoitteet

 

Opiskelija kykenee hyödyntämään matemaattisia menetelmiä matematiikan, fysiikan ja kemian perustason laskutehtävissä

 Sisältö

 •  Matematiikka (lausekkeet, yhtälöt, suorakulmainen kolmio, prosenttilaskenta, pintaalat, tilavuudet)

 •  Fysiikka (liikeopin, lämpöopin ja sähköopin perusteita)

 •  Kemia (reaktioyhtälöt, ainemäärälaskut)

 •  Logiikka (loogiset päättelytehtävät)

Arviointikriteerit

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija osaa sieventää ja muokata yksinkertaisia kirjainlausekkeita. Hän pystyy ratkaisemaan perusmuotoisen ensimmäisen asteen yhtälön. Hän osaa tehdä yksinkertaisia fysikaalisia yksikkömuunnoksia. Hän kykenee laskemaan yksinkertaisen kemiallisen yhdisteen moolimassan.

 

Hyvä 3-4

Opiskelija osaa käsitellä kirjainlausekkeita sujuvasti. Hän osaa ratkaista eistandardimuotoisen ensimmäisen asteen yhtälön. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia liikeopin, lämpöopin ja sähköopin yhtälöitä. Hän osaa tasapainottaa yksinkertaisen kemiallisen yhtälön.

 

Kiitettävä 5

Opiskelija hallitsee kirjainlausekkeen käsittelyvaiheet vaivattomasti. Hän osaa ratkaista mielivaltaisessa muodossa olevan ensimmäisen asteen yhtälön. Hän osaa ratkaista perusmuodossa olevan yhtälöparin. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia sovellusongelmia, jotka käsittelevät suorakaiteen, suorakulmaisen kolmion ja ympyröiden geometriaa. Hän hallitsee liikeopin, lämpöopin ja sähköopin perusteet. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia kemiallisia ainemäärä-, konsentraatio ja pH-laskuja.

 

Hyvinvointiteknologia: 3 op (syksy 2021 )

Osaamistavoitteet

 

Opiskelija osaa tunnistaa teknologian mahdollisuuksia hyvinvointipalveluissa ja yhteiskunnassamme. Opiskelija osaa tunnistaa käyttäjälähtöisen teknologian mahdollisuuksia ja rajoitteita osallistumisen ja toimintakyvyn edistämiseksi. Opiskelija osaa kuvata ja pohtia hyvinvointiteknologian eettisiä kysymyksiä.

 

Sisältö

 

 • hyvinvointiteknologia

 • teknologian mahdollisuudet ja rajoitteet - käyttäjälähtöinen teknologia eri asiakasryhmien näkökulmasta

 • hyvinvointiteknologia, kestävä kehitys ja eettiset kysymykset

 

Arviointikriteerit

 

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija osaa kuvata hyvinvointiteknologian sovelluksia ja niiden mahdollisuuksia ja rajoitteita joidenkin asiakasryhmien kohdalla yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat huomioiden. Opiskelija osaa tunnistaa hyvinvointiteknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

 

Hyvä 3-4

Opiskelija osaa vertailla hyvinvointiteknologian sovelluksia ja arvioida niiden mahdollisuuksia ja rajoitteita joidenkin asiakasryhmien kohdalla yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat huomioiden. Opiskelija osaa määritellä hyvinvointiteknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä monipuolisesti.

 

Kiitettävä 5

Opiskelija osaa arvioida hyvinvointiteknologian sovelluksia sekä niiden mahdollisuuksia ja rajoitteita joidenkin asiakasryhmien kohdalla yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat huomioiden. Opiskelija osaa analysoida hyvinvointiteknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä monipuolisesti.

Taitto-ohjelmien perusteet: 2 op (kevät 2022)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa Adobe InDesig-ohjelman perusteet ja kykenee tuottamaan yksinkertaisia julkaisuja. Opiskelija osaa luoda dokumentin ja tuottaa siitä offset- sekä digipainokelpoisen pdf –tiedoston. Opiskelija osaa muokata valokuvan painokelpoiseksi ja liittää sen julkaisuun. Opiskelija tunnistaa hyvän taittotyön tunnusmerkit ja osaa tuottaa hyvää taittoa myös itse. Opiskelija osaa paremmin valita fontit julkaisuihin.

 

Sisältö

 

Kurssilla tuotetaan esite annetuista materiaaleista. Osa kurssista suoritetaan verkossa.

 

 • Adobe InDesign – perusteet

 • Sivupohjat (Masters)

 • Tekstin editointi ja tyylit

 • Kuvan lisääminen 

 • Värit

 • Grafiikka

 • Tallennus ja PDF –tiedoston luonti

 • Adobe Illustrator – lyhyesti

 • Adobe Acrobat – painokelpoisen PDF-tiedoston tarkistaminen

 • Sivuntaiton ja sommittelun perusteet

 • Typografian perusteita

 • Väriopin perusteita

 

Arviointikriteerit

 

Hyväksytty/hylätty

 

Opintojakso suoritetaan hyväksytty/hylätty arviolla. Hyväksyttyyn arvioon vaaditaan, että kaikki harjoitustehtävät palautetaan hyväksytysti Moodleen ja läsnäolo on vähintään 80% kontaktiopetuksessa. Huom! Opiskelu tapahtuu itsenäisesti. Opintojakson toteutukseen sisältyy kouluttajan laatimia luentotallenteita, jotka voi katsoa itsenäisesti oman aikataulun mukaan.

 

 

Hiilen kierto ja  vähähiilinen ruokaketju: 2 op (kevät 2022)

 

 

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa hiilenkiertoon liittyvät tekijät (fotosynteesi ja ilmakehän hiili)

 • tunnistaa hiilenkiertoon ja sidontaan liittyviä reunaehtoja erityisesti ruokaketjussa

 • ymmärtää perusteet hiilijalanjäljen laskennasta

 • osaa nimetä ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ruokaketjussa ja osaa listata siihen sopeuttavia toimia

 • osaa kansainvälisten ilmastosopimusten ja EU:n maatalouspolitiikan vaikutukset ruokaketjun kehittämisessä

 

Sisältö

 

 • Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, Ilmastonmuutos, pohdintatehtävä

 • Fotosynteesi ja ilmakehän hiili (Biomassojen rooli, hiilen kierto, päästölähteet)

 • Ruokaketjun päästöt, hiilijalanjälki, hiilensidonta ja hiilinielut (maatalous globaalina päästölähteenä)

 • Vähähiilisyyden tukeminen maatiloilla (turvemaiden rooli, uusiutuva energia, uudet tuotantotavat, viljelykierto)

 • Tulevaisuus ja hiilidioksidin talteenotto (kompensaatiot, hiilensidontapalvelut, maatalouspolitiikka, kansainväliset sopimukset)

 

Arviointikriteerit (1-5)

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija tietää hiilenkierron perusteita ja luettelee tärkeimpiä hiilenkiertoon liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun hiilenkierron pääasiat. Hän kykenee laskemaan hiilijalanjälkeen liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää hiilenkiertoon vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia ympäristöön. Opiskelija osaa kuvailla ilmastonmuutoksen ja fotosynteesiin pääperiaatteet. Hän osaa tunnistaa vähähiiliseen tuotantoon siirtymisen tärkeimmät muutokset yksittäisessä yrityksessä.

 

Hyvä 3-4

Opiskelija kuvaa hiilenkierron luonnontieteellisiä perusteita sekä selittää hiilenkiertoa koskevia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon vähähiilisyyteen pyrkivistä tekniikoista ja selittää niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä vähähiilisyyden lisäämiseksi. Opiskelija arvioi vähähiilisyyteen tähtäävien toimien kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää hiilenkiertoa, ilmastonmuutosta ja hiilensitoutumista ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

 

Kiitettävä 5

Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin hiilenkierto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä. Opiskelija selittää vähähiiliseen tuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan vähähiilisyyteen tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee vähähiilisen tuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

 

​​

 

 

Ilmoittautuminen ja yhteyshenkilöt

 

Ilmoittautuminen Syksyllä 2021 toteutettaviin opintojaksoihin ilmoittautumiset pyydetään 19.8.2021 mennessä ja keväällä 2022 toteutettaviin opintojaksoihin 16.12.2021 mennessä.

 

Opiskelija ilmoittautuu SeAMKin tarjoamille opintojaksoille omalle opinto-ohjaajalleen (tai yhteyshenkilölle).

Hinta: Opinnot ovat lukiolaisille maksuttomia

 

 

 

Lisätietoja prosessista ja sen vaiheista antaa SeAMKin opiskelijapalveluiden suunnittelija Päivi Vähäsalo (paivi.vahasalo@seamk.fi tai

p. 040 830 4185).

 

Opintojaksojen markkinoinnissa voitte pyytää apua alueenne SeAMK Maakuntakorkeakoulun korkeakouluasiamieheltä (ks. alla). He ovat mukana myös opiskeluun liittyvien tunnusten jakamisessa, kun opintojen aika koittaa.

 

SeAMK Maakuntakorkeakoulun asiamiehet: sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@seamk.fi

Kuusiokunnat: Terhi Ojaniemi, puh. 040 680 7530

Järviseutu: Marjo Vistiaho, puh. 040 830 2127

Kauhava: Tiina Nieminen, puh. 040 830 4983

Suupohja: Pirjo-Leena Ketola, puh. 040 680 7194

Kurikka: Tarja Sandvik, puh. 040 680 7180

Sieppaa2.PNG