top of page

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnot

Etiikka ja yritystoiminta 3 op (nonstop) 

 

https://www.lyyti.in/Korkeakouluviikko_SeAMK__Etiikka_ja_yritystoiminta_3_op_nonstop_1173

 

 • Ilmoittautuminen 1.2.2024 - 5.4.2024

 • Opintojakso pitää suorittaa 26.5.2024 mennessä.

 

 • Sisältö 

  • etiikan lähtökohdat, etiikan ja yritystoiminnan suhde 

  • rationaalinen egoismi ja sen hyveet 

  • behavioraalinen etiikka, eettinen herkkyys, eettinen johtaminen 

 

 • Tavoitteet 

Opiskelija tuntee etiikan keskeiset lähestymistavat. Opiskelija osaa kuvata miten etiikka ja yritystoiminta kytkeytyvät toisiinsa. Opiskelija tuntee rationaalisen egoismin perusteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa perustella ja analysoida eettisiä valintojaan. Opiskelija kykenee itsenäisesti pohtimaan omaa moraalikoodiaan.

 

FBC - Food Business Challenge 2 – 3 op

 

https://www.lyyti.in/Korkeakouluviikko_SeAMK__Food_Business_Challenge_2__3_op_2087

 

 • Ilmoittautuminen 1.2.2024 - 29.2.2024 

 • Opintojakso pitää suorittaa 30.6.2024 mennessä

 • Jos opiskelija haluaa osallistua kilpailuun, on ideakuvaus jätettävä 31.3. klo 16.00 mennessä

 

Sisältö:

 

Food Business Challenge on Seinäjoen ammattikorkeakoulun vuosittain järjestämä valtakunnallinen opiskelijakilpailu, jossa etsitään ruokasektoriin liittyviä uusia liikeideoita, tuotteita tai palveluita. Kilpailun teemana on kestävät ruokaratkaisut, ja siihen voi osallistuja joko yksin tai 2–3 hengen tiimissä. Kisan voittajalle on luvassa rahapalkintoja ja näkyvyyttä. Food Business Challenge -kurssi tukee kilpailuun osallistumista.

 

Meillä kaikilla on ideoita ja ajatuksia liittyen ruokaan, eli opintojaksolle ovat tervetulleita kaikki opiskelijat tutkintoalasta riippumatta. Opintojaksolle on mahdollista osallistua myös osallistumatta kilpailuun. Opintojaksolle osallistujat saavat 2 op ja jos opiskelija osallistuu myös kilpailuun ja etenee finaaliin asti, saa hän yhden opintopisteen lisää (yht. 3 op).

 

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina. Opiskelija perehtyy opintojakson verkkomateriaaleihin ja tuottaa oppimistehtävistä koostuvan kilpailun kriteerien mukaisen ideakuvauksen. Ideakuvauksen voi tuottaa joko itsenäisesti tai opiskelijatiimissä. Opintojaksolle on mahdollista suorittaa myös osallistumatta ideakilpailuun.

 

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja edistää ruokaketjuun liittyviä uusia ideoita ja mahdollisuuksia. Opiskelija osaa tulkita alan toimintaan vaikuttavia ajankohtaisia tekijöitä ja tulevaisuuden trendejä. Opiskelija tuottaa itsenäisesti tai tiimissä kilpailun painopisteet huomioivan ideakuvauksen. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on tarvittavat valmiudet hioa ideansa toteutuskelpoiseksi konseptiksi.

 

Opintojaksolla syntynyttä ideaa tarkastellaan erityisesti seuraavista näkökulmista:

 

 • Idean ainutlaatuisuus ja lisäarvo

 • Markkinoilla oleva mahdollisuus tai tarve

 • Liiketaloudellinen näkökulma ja riskit

 • Toteuttamiseen tarvittava osaaminen

 • Vastuullisuus, kestävän kehityksen näkökulma ja digitalisaation mahdollisuudet.

 

 

Yrittäjyyden perusteet 3 op (nonstop) 

 

https://www.lyyti.in/Korkeakouluviikko_SeAMK__Yrittajyyden_perusteet_3_op_nonstop_2711

 

 • Ilmoittautuminen 1.2.2024 - 5.4.2024

 • Opintojakso pitää suorittaa 12.5.2024 mennessä

 

 • Sisältö 

  • Yrittäjyyteen liittyvät henkilökohtaiset valmiudet, esimerkiksi itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, arvot, epävarmuuden sieto sekä omien asenteiden merkitys valinnoissa 

  • Arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä 

  • Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta 

  • Yritystoiminnan perustamisvaiheet 

  • Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna 

  • Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää 

  • Tutustuminen SeAMKin tarjoamiin yrittäjyyden palveluihin 

 

 • Tavoitteet 

 

Opiskelija 

 • hallitsee yrittäjyysosaamisen pääpiirteet, tunnistaa yrittäjyyteen liittyviä henkilökohtaisia valmiuksiaan ja asenteitaan sekä tunnistaa epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa 

 • osaa nimetä ja määritellä yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet 

 • tunnistaa liikeideansa näkökulmasta keskeisimmät asiakkaat ja heidän roolinsa kannattavassa liiketoiminnassa 

 • tuntee ja osaa tarvittaessa hyödyntää yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia SeAMKissa ja niihin liittyviä tukipalveluja 

 

Sivutoimiyrittäjyys 2 op UUSI, lisätty 13.12.

 

https://www.lyyti.in/Korkeakouluviikko_SeAMK__Sivutoimiyrittajyys_2_op_6099

 

 • Ilmoittautuminen 1.2.2024 - 20.2.2024

 • Opintojakso pitää suorittaa 28.4.2024 mennessä

 

 • Sisältö 

  • sivutoimiyrittäjyyden merkitys kansantaloudelle

  • sivutoimiyrittäjyyden merkitys henkilökohtaisella tasolla

  • sivutoimiyrittäjyys eri aloilla

  • sivutoimiyrittäjyyttä ohjaavan lainsäädännön pääperiaatteet

  • sivutoimiyrittäjyyden muodot ja tukiorganisaatioiden esittelyt

  • yrittäjyystarinat

 

 • Tavoitteet 


Opiskelija osaa 

 • kuvata sivutoimiyrittäjyyden merkitystä ja roolia yhteiskunnassa ja omalla alalla

 • selittää sivuyrittäjyyden ilmenemismuotoja yksilöiden ja organisaatioiden tasolla

 • analysoida omia sivutoimiyrittäjyyden mahdollisuuksia ja muotoja

 • kuvata kannattavan sivuyrittäjyyden perusedellytykset

 • tarkastella analyyttisesti sivutoimiyrittäjyyden tulevaisuuden näkymiä

 

Ruokahävikki 2 op (nonstop)

 

https://www.lyyti.in/Korkeakouluviikko_SeAMK__Ruokahavikki_2_op_4564

 

 • Ilmoittautuminen 1.2.2024 - 5.4.2024

 • Opintojakso pitää suorittaa 31.5.2024 mennessä

 

 • Sisältö 

  • Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä 

  • Ruokahävikkilajit ja hävikin vaihtelu 

  • Ruokahävikin taloudellinen merkitys ja ympäristöhaasteet 

  • Toimintaympäristö ja hävikin hyödyntäminen 

  • Esimerkkikohteet ja lainsäädäntö 

 

 • Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • Osaa arvioida ruokahävikin määrää ja eri hävikkilajeja (keittiö-, lautas- ja tarjoiluhävikki) 

 • Osaa hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä 

 • Tunnistaa ruokahävikkiin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä 

 • Ymmärtää ruokahävikkiin liittyvien lainsäädännöllisten tekijöiden merkityksen ruokahävikin myynnissä 

 

Matemaattisten AMK-aineiden perusteet, 3 op (nonstop) 

 

https://www.lyyti.in/Korkeakouluviikko_SeAMK__Matemattisten_AMKaineiden_perusteet_3_op_nonstop_9519

 

 • Ilmoittautuminen 1.2.2024 - 5.4.2024

 • Opintojakso pitää suorittaa 7.6.2024 mennessä

 

 • Sisältö 

  • Matematiikka (lausekkeet, yhtälöt, suorakulmainen kolmio, prosenttilaskenta, pinta-alat, tilavuudet) 

  • Fysiikka (liikeopin, lämpöopin ja sähköopin perusteita) 

  • Kemia (reaktioyhtälöt, ainemäärälaskut) 

  • Logiikka (loogiset päättelytehtävät) 

 

 • Tavoitteet 

  • Opiskelija kykenee hyödyntämään matemaattisia menetelmiä matematiikan, fysiikan ja kemian perustason laskutehtävissä.

bottom of page