SeAMKin KURSSITARJONTA LUKIO-OPISKELIJOILLE 

Lukuvuosi 2020-2021

Digitaalitekniikan perusteet: 3 op (syksy 2020)

 

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitaalitekniikan peruskäsitteet. Opiskelija osaa soveltaa digitaalitekniikassa

käytettäviä komponentteja yksinkertaisten loogisten piirien suunnittelussa. Opiskelija osaa tehdä

muunnoksia eri lukujärjestelmien välillä.

 

Sisältö

 

 • Digitaalinen tieto

 • Porttipiirit

 • Kiikut

 • 7-segmentti näyttö

 • Laskurit

 • Totuustaulu

 • Boolen algebra,

 • Karnaugh-kartta

 • Lukujärjestelmät

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.

 

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.

 

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

 

Opettaja

Lehtori Marko Hietamäki

 

 

Yrittäjyyden perusteet: 3 op (syksy ja kevät)

 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa kuvata yrittäjyysosaamisen pääpiirteet sekä pohtia omia tavoitteittaan ja vahvuuksiaan

 • suhteessa niihin.

 • tunnistaa ihmisen kognition rakenteet itsessään ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa

 • ymmärtää epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa

 • osaa kuvata ja tarkastella sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa ja hahmottaa miten ne

 • eroavat toisistaan

 • tunnistaa arvon ympäristösidonnaisuuden sekä erilaiset rakenteet, joissa sitä voidaan tuottaa

 • osaa analysoida erilaisia arvoketjuja ja –verkkoja.

 • osaa kuvata yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa ja tunnistaa erilaisia

 • yrittäjyyden ilmenemistapoja elämässä.

 • osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset

 • tuntee yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet

 • tuntee yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet SeAMKissa

 

​Sisältö

 • Yrittäjyyskompetenssi, itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, ihmisen ajattelujärjestelmät,epävarmuuden sieto ja pettymyksen käsittely

 • Arvon luominen, arvoketjujen; ja arvoverkkojen tunnistaminen eri ympäristöissä, arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä

 • Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta

 • Liiketoiminnan perustamisen vaiheet

 • Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna (muille kuin liiketalouden alalle)

 • Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää

 

​Arviointikriteerit

 

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa

tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Opettaja

Lehtori Petra Sippola

Hiilen kierto ja  vähähiilinen ruokaketju: 2 op (kevät 2021, tammi-maaliskuu)

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa hiilenkiertoon liittyvät tekijät (fotosynteesi ja ilmakehän hiili)

 • tunnistaa hiilenkiertoon ja sidontaan liittyviä reunaehtoja erityisesti ruokaketjussa

 • ymmärtää perusteet hiilijalanjäljen laskennasta

 • osaa nimetä ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ruokaketjussa ja osaa listata siihen sopeuttavia toimia

 • osaa kansainvälisten ilmastosopimusten ja EU:n maatalouspolitiikan vaikutukset ruokaketjun kehittämisessä

 

Sisältö

 

 

 

Arviointikriteerit (1-5)

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija tietää hiilenkierron perusteita ja luettelee tärkeimpiä hiilenkiertoon liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun hiilenkierron pääasiat. Hän kykenee laskemaan hiilijalanjälkeen liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää hiilenkiertoon vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia ympäristöön. Opiskelija osaa kuvailla ilmastonmuutoksen ja fotosynteesiin pääperiaatteet. Hän osaa tunnistaa vähähiiliseen tuotantoon siirtymisen tärkeimmät muutokset yksittäisessä yrityksessä.

 

Hyvä 3-4

Opiskelija kuvaa hiilenkierron luonnontieteellisiä perusteita sekä selittää hiilenkiertoa koskevia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon vähähiilisyyteen pyrkivistä tekniikoista ja selittää niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä vähähiilisyyden lisäämiseksi. Opiskelija arvioi vähähiilisyyteen tähtäävien toimien kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää hiilenkiertoa, ilmastonmuutosta ja hiilensitoutumista ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

 

Kiitettävä 5

Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin hiilenkierto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä. Opiskelija selittää vähähiiliseen tuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan vähähiilisyyteen tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee vähähiilisen tuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

 

Opettaja

 

TKI-asiantuntija Kari Laasasenaho

 

Pimeä netti: 2 op (Kevät 2021)

 

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa havaita internetissä kohtaamansa vaaratilanteet ja tietää miten ennaltaehkäistä ja toimia niissä. Hän tuntee avoimen verkon keskeiset uhat sekä tietää Tor-verkon toimintaperiaatteet. Opiskelija tiedostaa myös verkkoriippuvuuden tunnusmerkit ja osaa tarvittaessa toimia verkkoriippuvuuden ehkäisemiseksi.

Keskeinen sisältö

 • Virukset, haittaohjelmat

 • Avoimen verkon vaarat (huijaukset, vihapuhe, identiteettivarkaudet, petokset, grooming ym.)

 • Verkkoriippuvuus ja sen tunnusmerkit

 • Tor-verkon toimintaperiaate

 • Verkon vaarojen ennaltaehkäisy ja niiltä suojautuminen

 

Oppimismateriaalit ja -menetelmät:

 • Verkkoluennot

 • Verkkomateriaalit

 • Harjoitustehtävät

 

Arviointikriteerit:

Hyväksytty / hylätty

Opettaja:

Yliopettaja Ari Haasio

 

Ilmoittautuminen ja yhteyshenkilöt

 

Opiskelija ilmoittautuu SeAMKin tarjoamille opintojaksoille omalle opinto-ohjaajalleen (tai yhteyshenkilölle). Opinto-ohjaaja (tai yhteyshenkilö) kirjaa ilmoittautuneiden opiskelijoiden tiedot SeAMKista lähetettyyn excel-tiedostoon ja toimittaa tiedoston sähköisellä lomakkeella SeAMKin osoitteessa https://lomake.seamk.fi/lomakkeet/1068/lomake.html.

 

Syksyllä 2020 toteutettaviin opintojaksoihin ilmoittautumiset pyydetään 17.8.2020 mennessä ja keväällä 2021 toteutettaviin opintojaksoihin 17.12.2020 mennessä. 

 

Lisätietoja prosessista ja sen vaiheista antaa SeAMKin opiskelijapalveluiden suunnittelija Päivi Vähäsalo (paivi.vahasalo@seamk.fi tai

p. 040 830 4185).

 

Opintojaksojen markkinoinnissa voitte pyytää apua alueenne SeAMK Maakuntakorkeakoulun korkeakouluasiamieheltä (ks. alla). He ovat mukana myös opiskeluun liittyvien tunnusten jakamisessa, kun opintojen aika koittaa.

 

SeAMK Maakuntakorkeakoulun asiamiehet: sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@seamk.fi

Kuusiokunnat: Terhi Ojaniemi, puh. 040 680 7530

Järviseutu: Marjo Vistiaho, puh. 040 830 2127

Kauhava: Tiina Nieminen, puh. 040 830 4983

Suupohja: Pirjo-Leena Ketola, puh. 040 680 7194

Kurikka: Tarja Sandvik, puh. 040 680 7180

NYT