Hankkeet

 

Opinlakeusverkostossa toteutetaan vuosittain paljon erilaisia kehittämis- ja koulutushankkeita sekä Opetushallituksen että EU-rahoituksella.


Koulutuksenjärjestäjien omista hankkeista saat parhaan kuvan tutustumalla heidän omilta kotisivuiltaan löytyvään materiaaliin.

Meneillään olevat Opinlakeus-verkoston hankkeet: ePAKKI II – perustaitajista pilvipalvelujen tehokäyttäjiksi.

Oppilaitosten hankkeita  (lista ei ole täydellinen)

Lukiot

Kurikan lukio

Loop Japan on alueellinen verkostohanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Pohjanmaan kuntien Japaniin suuntautuvaa yhteistyöverkostoa.

Härmän, Kauhavan, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin lukiot

Pohjalta pintaan hankkeen tavoitteena on tarkastella teemaa vesi mahdollisimman monesta näkökulmasta toteuttaen ilmiöpohjaista opetusta. 

Kauhavan lukio

Drops of Life on kansainvälinen vesistöhanke, jonka päätavoitteina ovat veden kestävä käyttäminen, veden rooli eri kansakuntien kulttuurissa ja historiassa sekä veden laatu ja tutkimus.

Kauhajoen lukio

BLIPP hankkeen tavoitteena on kehittää laajennettua todellisuutta hyödyntäviä matkailumainoksia Kauhajoen tärkeimmistä nähtävyyksistä. 

Alajärven lukio

Silta Japaniin -hanke on oppilasvaihdon ja opetuksen kehittämishanketta Japaniin. Tässä kansainvälisessä hankkeessa kehitetään hankkeen osapuolien kanssa vakiintuva yhteistyöjärjestelmä. 

Ammatilliset oppilaitokset

Sedu

Logistiikka- ja maarakennusalan simulaattorimaailma - kehittämishankkeen tavoitteena on luoda oppimisympäristö, joka sisältää arviolta 10 kpl 3D-simulaattoria, joilla on mahdollisuus harjoitella raskaiden ajoneuvoluokkien ja erilaisten työkoneiden käyttöä.

Näyttöaineistoa turvallisuusalalle - hanke pyrkii tuottamaan reformin mukaisia, osaamisperusteisuuteen perustuvia näyttöaineistoja turvallisuusalalle.

Aisaparin hevooset - koulutushankkeessa järjestetään lyhytkoulutuksia Leader Aisaparin alueen hevosyrittäjille ja hevosenomistajille.

Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin hankkeessa toteutetaan simulaatiovalmennusta Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan/hyvinvointialan pk- ja mikroyrityksille. 
 

Tuomarniemen puulajipuiston kehittämisen tavoitteena on tehdä Tuomarniemen pihapiirin puulajireitistä opetuksen havaintokohde ja samalla tutustumiskohde sekä esteetön elämyksellinen lähiliikunta-reitti, jonka keskeisenä teemana ovat kotimaiset ja ulkomaiset puu- ja pensaslajit.

AKKUNA – Ikkuna Venäjälle –verkosto avaa Sedun opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuudet osallistua Venäjän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Opetushallituksen osarahoittama yhteistyöverkosto kokoaa yhteen Suomen toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia, joiden opettajat ja opiskelijat voivat yhdessä tutustua Venäjään ja osallistua Venäjä-polkuun. 

APPsolutely Competent –hanke tuo yhteen IT-alan opiskelijat Italiasta, Saksasta, Suomesta ja Tanskasta. Tavoitteena on kehittää tietoteknistä alaa opiskelevien nuorten työnhakuvalmiuksien hankkimista. 

International cooperation for higher quality vocational education of forestry and agriculture –hankkeessa on Koulutuskeskus Sedun lisäksi mukana metsä- ja maatalousalan oppilaitokset Tsekistä, Itävallasta ja Puolasta. Tavoitteena on oppia uutta toisten käytänteistä ja kehittää omaa koulutusta, parantaa kieli-, digi- ja yhteistyötaitoja ja vahvistaa kykyä pärjätä tulevaisuudessa kansainvälistyvässä työelämässä.

Intia yhteistyö-verkoston toiminnan tavoitteena on edistää opettajien, opiskelijoiden, työpaikkaohjaajien ja yritysten muun henkilöstön tietämystä ja osaamista intialaisesta kulttuurista sekä kehittää opetuksen ja oppimisen yhteistyömahdollisuuksia.

Minun maailmankansalaisuuspolkuni 3 - hankkeen tavoitteena on mahdollistaa opiskelijalle joustava polku osoittaa kansainvälisyysosaamistaan opintojen aikana ja mahdollistaa opiskelijoiden sekä henkilökunnan liikkuvuuden Tansaniassa, Ugandassa, Nepalissa ja Namibiassa. 

Opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuushankkeessa opiskelijoille mahdollistetaan apurahojen avulla liikkuvuusjaksoja osana opintojaan Euroopan alueella. Myös Sedun henkilökunta ja alueen työelämä yhteistyökumppanit toteuttavat liikkuvuuksia Euroopan kohteisiimme kehittääkseen omaa työtään ja alueemme kansainvälisyyttä.

Steam -hanke on eurooppalainen yhteistyöhanke, jossa kehitetään pelioppimisalustaa opettajien digivalmennukseen.

SWIRL – Student Work Experience in Real Life - on Sedun koordinoima kolmivuotinen Erasmus+ hanke, joka edistää oppilaitos-yritysyhteistyötä ja tehostaa opiskelijoiden siirtymistä työelämään. 

Digipolku töihin -hankkeessa maahanmuuttajataustaiset opiskelijat kouluttautuvat digitaitojen ohjaajiksi.

DigiVirtu - digitaalisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen yhdistäminen lähtökohdiltaan erilaisten oppijoiden tarpeisiin.

 

Parasta DigiTukea - hanke  kehittää koulutuksen järjestäjien sähköisiä järjestelmiä toimiviksi palvelukokonaisuuksiksi.

Kasvua viennistä EP II on Pk-yritysten viennin kehittämiseen ja kasvattamiseen keskittyvä yritysryhmähanke, jossa yritykset saavat konkreettista asiantuntija-apua liiketoimintansa laajentamiseksi hallitusti ulkomaan markkinoille.

Parasta osaamista -verkostohankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa.

Ohjaamo Etelä-Pohjanmaa on Sedun kehittämishanke, jonka Ohjaamot ovat kaikille alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettuja ohjaus- ja neuvontapisteitä, joissa on tarjolla monialaista palvelua.

 

Osata-projektissa tehdään näkyväksi osaamisalojen ja -alueiden uudenlaisia yhdistelmiä sekä osaamisen, koulutuksen ja työn välisiä yhteyksiä. Kehitetään opintojen aikaista uraohjausta, osaamisidentiteetin rakentumista sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymistä koulutusasteiden yhteistyönä.

Reformilähettiläät tukee reformin tavoitteiden toteutumista ammatillisen koulutuksen järjestäjien arjessa. Yhteensä 20 reformilähettilästä, ammatillisen koulutuksen asiantuntijaa, muodostavat reformilähettiläsverkoston.

SOPU - sujuvat oma polut -hankkeen tavoitteena on ohjata nuorta kohti ammattia ja työelämää joustavissa alueellisissa verkostoissa.

StepOn - hankkeessa opiskelijat ja työpajan valmentautujat voivat kerryttää taitojaan ja osaamistaan työpajalla työn tekemisen kautta. 

Tie tulevaisuuteen – Ammattikorkeakoulun ja toisen asteen nivelvaiheen kehittäminen, jonka tavoitteena on, että nuoret siirtyisivät nykyistä nopeammin jatko-opintoihin. 

Luovi

MuutosjohtAMeO Hankkeessa kehitetään keskijohdon ja esimiesten muutosjohtamisosaamista uudenlaisen, ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon edellyttämän toimintakulttuurin luomisessa yksilö-, oppilaistos- ja verkostotasolla. Toimeenpano toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa.

Opintorin digiloikka tavoitteena on luoda Oulun alueen keskeisten ammatillisten koulutusorganisaatioiden kanssa yhteinen ohjauksen palvelumalli aikuisopintoihin hakeutumisen vaiheeseen sähköisessä muodossa sekä pilotoida ja kehittää palvelumallin toimivuutta käytännössä.

OPIKKO - hankkeen tarkoituksena on kehittää kokonaisvaltaisen tuen ja vaiheittaisen ammatillisen koulutuksen suorittamisen malli koulutuksen ulkopuolelle jääville vaativaa erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille.

Osaamislautaset - hankkeen tavoitteena on  uudistaa koulutuksen toteutusta ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi.

Parasta DigiOhjausta - hankkeessa tuetaan opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristöjen ja lainsäädännön muuttuessa. Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön uudenlaisia digitaalisia toimintatapoja, -palveluita ja -ratkaisuja työpaikalla toteutettavan koulutuksen tueksi.

Parasta Palvelua  on reformin toimeenpanoa toteuttava valtakunnallinen kehittämisohjelma, johon kytkeytyy mukaan koko maan kattava koulutuksen järjestäjäverkosto. Kehittämisohjelmalla tuetaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelua, luodaan oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen työelämän ja opiskelijan kannalta selkeät ja tehokkaat toimintatavat sekä yhdenmukaistetaan palveluprosessia.

Pedagogiset Ankkurit Tämän kehittämistoiminnan tavoitteena on uudistaa Ammattiopisto Luovissa toteutettavaa pedagogiikkaa määrittelemällä Luovin pedagogiset ankkurit eli pedagoginen strategia.

Reformi Telmassa - hankeen tavoitteena on luoda uusia verkostoja työelämään. Opiskelijoiden yksilölliset opintopolut suunnitellaan palvelemaan opiskelijan jatkosuunnitelmia, joiden laatimista kehitetään yhdessä vammaispalveluiden kanssa.

SOS - hankkeessa toteutetaan koko opetustoimen henkilöstölle 7 opintopisteen moduloitu koulutuskokonaisuus, jossa vahvistetaan ohjaukseen ja oppimisen tukeen liittyvää osaamista yksilöllisen opintopolun eri vaiheissa peruskoulussa, toisella asteella ja työelämässä sekä siirtymissä ja nivelvaiheissa.

TEDDY - lähtökohtana on tarve edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja erityisesti palkkatyöhön.

VETOVOIMALA - hankkeessa kehitetään toimintamalli opinnoissaan erityistä tai vaativaa erityistä tukea tarvitseville asiakkaille ammatillisen koulutuksen ammatinvalinnan ohjaukseen. 

Koulutuksen reformilähettiläät Reformilähettilästoiminnan tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa ja varmistaa reformin tavoitteiden toteutumista ammatillisen koulutuksen järjestäjien arjen työssä.

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki - hankkeessa toteutetaan koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja ammatillisen erityisopetuksen teemoista huomioiden reformin mukanaan tuomat muutokset.

HET2 - hankkeessa toteutetaan koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja reformiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista erityisen tuen näkökulmasta.

Hyvä fiilis - ankkeen tavoitteena on vahvistaa koko opetustoimen henkilöstön tunne- ja vuorovaikutusosaamista sekä hyvinvointi- ja turvallisuusosaamista.

Laatu vieköön! - hankkeessa päivitetään vuonna 2014 tehdyt Laatu-katti vieköön laadunhallinnasta ja laa-dusta ammatillisen koulutuksen henkilöstölle ja opiskelijoille perehdytysmateriaalit ottaen huomioon laki ammatillisesta koulutuksesta, muutokset opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa ja ammatillisen koulu-tuksen reformi.

Lakeuden portaat - hankkeen tavoitteina on parantaa koulutuksen vaikuttavuutta edistämällä opiskelijoiden työllistymistä  työsuhteeseen tai yrittäjinä.

Meininkiä ja menestystä menetelmillä - Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ohjaus- ja opetushenkilöstön pedagogista osaamista ja motivaatiota ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomiin muutoksiin.

Visible Teaching4Performance hankkeessa Puolalaisten johdolla partnerit Turkista, Kreikasta, Italiasta, Bulgariasta, Portugalista, Ranskasta, Saksasta ja Suomesta syventyvät oppimisen saloihin kolmivuotisessa hankkeessa, jossa etsitään hyviä käytäntöjä ja opitaan toisilta.

Kanada-verkosto edistää ja toteuttaa opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuksia Suomen ja Kanadan eri provinssien välillä.

Henkilöstön kansainvälisyyspolku – merkkejä ja menestystä -hankkeen tavoitteena juurruttaa henkilöstön kansainvälisyyspolku osaksi oppilaitosten osaamisen kehittämisen prosessia.

VET-Net in Persian Gulf Area -hankkeessa rakennetaan ja edistetään globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työ- ja elinkeinoelämän osaamistaitovalmiuksiin vastaamista Persianlahden alueella. 

Eurooppalaiset opintopolut – kohti merkittävää osaamista on seitsemän ammatillisen oppilaitoksen verkosto. Päämääränä on tehdä kansainvälisyydestä luonteva osa opintopolkua.

European Pathway – A Gateway to Work EPaG on pilottihanke, jossa kokeillaan pitkien, vähintään kuuden kuukauden liikkuvuusjaksojen toteuttamista ammatillisessa koulutuksessa.

Premier - Peer Review - More impact, excellent results - cooperation for innovation and the exchange of good practices

Suupohjan ammatti-instituutti

Suupohjan biokonsepti -hanke  tähtää biokaasupilottiympäristön syntymiseen ja siihen liittyvän osaamisen kasvattamis- ja jakamiskonseptiin. 

Järviseudun ammatti-instituutti

Lähiruokaa järviseudulla -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoutta alueen ruoantuottajista, kartoittaa ja kerätä yhteen lähiruoasta kiinnostuneita toimijoita sekä kerätä ja välittää tietoa ruoasta tuottajille ja kuluttajille.Ja tavoitteena on yleensäkin lisätä lähiruoan tunnettuutta

Suomen yrittäjäopisto

WellnessBusinessNetwork –hankkeen tavoitteena on aktivoida Etelä-Pohjanmaan alueella toimivia hyvinvointialanyrittäjiä kehittämään liiketoimintaosaamistaan. 

Promotion of Immigrant Entrepreneurship -hankkeen tavoitteena on tiedottaa Etelä-Pohjanmaalla asuvia maahanmuuttajia yrityksen perustamiseen liittyvistä vaiheista, toimenpiteistä, tuista ja yrityspalveluista sekä herätellä kiinnostusta yrittämiseen. 

Maahanmuuttajasta yrittäjäksi on hanke, jonka tavoitteena on tiedottaa ja aktivoida Keski-Suomen maaseutualueille asettuneita maahanmuuttajia suomalaisen yritystoiminnan perusperiaatteista, yrityksen perustamiseen tarjolla olevista aloittavan yrittäjän työkaluista, palveluista ja asiantuntijatahoista. 

SNOwMan hankkeessa paneudutaan omistajayrittäjävetoisten pk-yritysten kasvun mahdollistamiseen parempien menetelmien, prosessien ja työkalujen avulla. 

Digi tehokäyttöön maatiloilla hankkeen toimenpiteillä nostetaan Aisaparin alueella toimivien maatilayrittäjien osaamisen tasoa uuden teknologian hyödyntäjinä. 

MaitoCoach – yritysvalmennuksella menestykseen on hanke, jossa yritysvalmentajista ja valmennettavista maitotilayrityksistä muodostetaan verkosto Etelä-Pohjanmaan alueelle, jonka avulla voidaan yhteistyössä rakentaa toimintamallia ja testata sen soveltuvuutta maitosektorille. 

Yritysturvallisuus pk-yrityksissä hankkeen tavoitteena on lisätä tietoutta ja käytännön taitoja yritysturvallisuuden ja riskien hallinnassa. 

Vauhtia vientiin Pohjoismaista -hankkeella  edistetään Pirkanmaan maaseutualueilla toimivien pk-yritysten kansainvälistymistä tukemalla viennin aloittamista pohjoismaisille markkinoille tai ohjataan jo viennin aloittaneita yrityksiä vientimyynnin tehostamisessa ja kehittämisessä.

Etelä-Pohjanmaan opisto

TYÖMAA - työelämämahdollisuuksia maahanmuuttajille on hanke, jossa kehitetään aikuisten perusopetuksessa olevien opiskelijoiden työelämätaitoja ja -yhteyksiä sekä työelämäjaksoja kansanopistojen ja työelämätoimijoiden yhteistyönä.

Kuortaneen urheiluopisto

Botnia Atlantica -hankkeen tarkoitus on luoda fyysisen aktiivisuuden virtuaalinen osaamiskeskus, joka kokoaa yhteen toimijoita akateemisesta maailmasta, yhdistyksistä, elinkeinoelämästä ja julkiselta sektorilta Merenkurkun alueella.

Opistot