SeAMKin KURSSITARJONTA LUKIO-OPISKELIJOILLE 

Lukuvuosi 2019-2020

Yritystoiminta ja yrittäjyys: 3 op (syksy ja kevät)

 

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- kuvata yritystoiminnan merkitystä ja roolia yhteiskunnassa

- selittää yrittäjyyden ilmenemismuotoja yksilöiden ja organisaatioiden tasolla

- kuvata yrittäjyyskyvykkyydet ja analysoida omia yrittäjyyskyvykkyyksiään

- kuvata kannattavan liiketoiminnan perusedellytykset

- tarkastella analyyttisesti oman alansa yrittäjyyden tulevaisuuden näkymiä

 

Sisältö

- yritystoiminta osana yhteiskuntaa ja globaalia toimintaympäristöä

- yrittäjyys toimintamallina ja yritystoimintana

- liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikka

- Yritystoiminta osana työuraa

 

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet: 2 op (syksy ja kevät)

 

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja

- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä

- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)

- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa

- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

 

Sisältö

- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu

- yleinen tutkimusetiikka

- keskeisiä tutkimusmenetelmiä

- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne

- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet

- tutkiva ja kehittävä työote

 

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Itsensä johtaminen: 2 op (syksy ja kevät)

 

Osaamistavoitteet

Hyvät itsensä johtamisen taidot auttavat opiskelijaa toimimaan tavoitteellisesti ja tehokkaasti omia voimavarojaan hyödyntäen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää itsensä johtamisen merkityksen

 • tunnistaa omaan käyttäytymiseensä vaikuttavia tekijöitä sekä omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan itsensä johtamisen eri osa-alueilla

 • tuntee keinoja kehittää itsetuntemustaan ja muutosvalmiuttaan.

 

Sisältö

1) Itsetuntemus

 • erilaisia persoonallisuuden lähestymistapoja

 • omien arvojen ja asenteiden tunnistaminen ja reflektointi

 • oman persoonallisuuden ja temperamentin hyödyntäminen

 • motivaatio

2) Elämänhallinta

 • vuorovaikutustyylit

 • ajankäytön hallinta

 • muutosvalmius

 • ammatti-identiteetti

Arviointikriteerit (1-5)

 

Robopuulaaki –kilpailu: 2 op (Kevään 2020 kaksi ensimmäistä jaksoa)

 

Osaamistavoitteet

 • Kurssin tavoitteena on tutustua automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmissa tyypillisiin ohjelmistoihin ja laitteisiin. Opintojakson sisältö vaihtelee siinä valitun projektin mukaan

 • Opiskelija oppii projektimaiseen työskentelyyn.

 • Opiskelija oppii 3D-CAD-mallinnuksen perusteet ja osaa tehdä markkinointimateriaalia.

Sisältö

 • Kurssi on kilpailun muotoon rakennettu projekti. Opiskelijat tutustuvat projektissa tarvitsemiinsa automaatiotekniikan laboratoriolaitteisiin ja tietokoneohjelmistoihin. (Vierailut laboratorioissa mahdollisia.)

 • Projektit ovat suunniteltu työelämälähtöisesti. Projektissa suunnitellaan uusi ja innovatiivinen tuote.

 • Tuotteelle laaditaan markkinointimateriaali ja tehdään 3D-CAD-malli. Lisäksi

 • tulostetaan 3D-tulostettu pikamalli.

Opintojaksolle osallistuu lukio-opiskelijoita, tekniikan insinöörialojen ja liiketalouden opiskelijoita sekä muita siitä kiinnostuneita opiskelijoita.

Arviointikriteerit:

Hyväksytty / hylätty

Opintojakso on hyväksytty, jos opiskelija osallistuu projektiin, tuottaa suunnittelu- ja markkinointimateriaalia sekä osallistuu opintojaksolla järjestettyyn kilpailuun.

 

Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness 2 op (syksy ja kevät)​

(Kuuluu fysioterapian opintoihin.)

Learning objectives

The student is able to assess physical activity using questionnaire and activity diary. The student is able to assess musculoskeletal fitness, cardiorespiratory fitness, balance, agility and body composition for individuals who are apparently healthy. The student understands the safety regulations and risk factors of fitness testing. The student understands the importance of validity and reliability when choosing and using assessment tools.

Content

 • Assessment of physical activity

 • Assessment of health-related fitness

 • Assessment of performance-related fitness

 • The ALPHA-FIT Test Battery for Adults Aged 18-69

Pass / Fail

Mediakäsikirjoittaminen: 2 op (syksy ja kevät)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • tuottaa synopsiksen

 •  tunnistaa käsikirjoitustavat

 •  tunnistaa klassisen tarinankerronnan perusrakenteen

 

Sisältö

 • synopsiksen kirjoittaminen

 • tutustuminen käsikirjoitustapoihin

 • käsikirjoituksen tuottaminen

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty
- Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.

- Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissäTiedot päivittyvät myöhemmin.

 
 
Ilmoittautuminen ja yhteyshenkilöt

 

Opiskelija ilmoittautuu SeAMKin tarjoamille opintojaksoille omalle opinto-ohjaajalleen (tai yhteyshenkilölle). Opinto-ohjaaja (tai yhteyshenkilö) kirjaa ilmoittautuneiden opiskelijoiden tiedot SeAMKista lähetettyyn excel-tiedostoon ja toimittaa tiedoston sähköisellä lomakkeella SeAMKin osoitteessa https://lomake.seamk.fi/lomakkeet/1068/lomake.html.

 

Syksyllä 2019 toteutettaviin opintojaksoihin ilmoittautumiset pyydetään mieluiten 31.5.2019 mennessä ja keväällä 2020 toteutettaviin opintojaksoihin 30.11.2019 mennessä. 

 

Lisätietoja prosessista ja sen vaiheista antaa opiskelijapalveluiden suunnittelija Päivi Vähäsalo (paivi.vahasalo@seamk.fi tai p. 040 830 4185).

 

Opintojaksojen markkinoinnissa voitte pyytää apua alueenne SeAMK Maakuntakorkeakoulun korkeakouluasiamieheltä (ks. alla). He ovat mukana myös opiskeluun liittyvien tunnusten jakamisessa, kun opintojen aika koittaa.

 

SeAMK Maakuntakorkeakoulun asiamiehet: sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@seamk.fi

Kuusiokunnat: Terhi Ojaniemi, puh. 040 680 7530

Järviseutu: Marjo Vistiaho, puh. 040 830 2127

Kauhava: Tiina Nieminen, puh. 040 830 4983

Suupohja: Pirjo-Leena Ketola, puh. 040 680 7194

Kurikka: Tarja Sandvik, puh. 040 680 7180

© 2019  Opinlakeus-verkosto